Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji i Transportu

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, parter – sala obsługi petenta.

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – piątek od 7.30 – 18.00

Tel. 77 40 74 323, 77 40 74 336

mail: komunikacja @powiatkrapkowicki.pl

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.doc (48,50KB)
 

Podstawa prawna:

1.       Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 ze zmianami).

2.       Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2013 r., poz. 603 ze zmianami).

 

Informacje:

Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:

1)     ukończyła 21 lat;

2)     posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;

3)     uzyskała orzeczenie:

a)  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

b)  psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

4)     ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi w ośrodku doskonalenia techniki jazdy;

5)     posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

 

W przypadku rozszerzania zakresu posiadanego zezwolenia zainteresowana osoba uczestniczy jedynie w odpowiednim kursie uzupełniającym.

Starosta wydaje zezwolenie, przedłuża ważność zezwolenia oraz rozszerza  zakres zezwolenia

w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 2 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem

dokumentów.

W przypadku osoby ubiegającej się wydanie zezwolenia po raz pierwszy do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
  2. kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
  3. kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
  4. kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

W przypadku osoby ubiegającej się o przedłużenie ważności zezwolenia do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. kopia zaświadczenia wydanego w trybie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,
  2. kopia ważnego orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie badania z art. 122 ust. 2 - Prawo o ruchu drogowym lub ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
  3. kopia orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie badania z art. 124 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym lub ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
  4. kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Kierować pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, może osoba posiadająca odpowiedni stan zdrowia, kwalifikacje i umiejętności oraz zezwolenie na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne. Przepisy art. 106 – 109 ustawy o kierujących pojazdami stosuje się odpowiednio.

Opłata:

Za wydanie zezwolenia, przedłużenie ważności zezwolenia opłata wynosi 50 zł.

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Starostwa (parter, obok sali obsługi petenta), która jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 18.00, dokonać wpłaty z wykorzystaniem karty płatniczej lub dokonać przelewu na rachunek bankowy podany poniżej:

 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Bank Spółdzielczy Krapkowice

Nr rachunku: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001