Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji i Transportu

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, parter – sala obsługi petenta.

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – piątek od 7.30 – 18.00

Tel. 77 40 74 323, 77 40 74 336

mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

DOCMBIP wnioski regularne.specjalne.docm (17,77KB)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).
 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. Nr 144 poz. 1519).

Informacje:

Wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu wymaga uzyskania zezwolenia.

Zezwolenie wydaje starosta w uzgodnieniu z wójtami i burmistrzami właściwymi ze względu na

planowany przebieg linii komunikacyjnej.

Zezwolenie  wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, na czas nie dłuższy niż 5 lat.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
 2. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 3. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
 4. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
 5. cennik;
 6. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy;
 7. kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji.

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym

transporcie drogowym należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;
 2. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
 3. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 4. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi.
 5. kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji.

 

Opłaty:

 

Za wydanie zezwolenia dla przewozu regularnego opłata wynosi, w zależności od okresu ważności zezwolenia:

 1. do 1 roku    - 250 zł.
 2. do 2 lat        - 300 zł.
 3. do 3 lat        - 350 zł.
 4. do 4 lat        - 450 zł.
 5. do 5 lat        - 550 zł.

Opłata za wydanie zezwolenia dla przewozu regularnego specjalnego wynosi odpowiednio 50 % opłaty jak powyżej.

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku jego utraty lub zniszczenia pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za przedłużenie ważności zezwolenia pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

 

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Starostwa (parter, obok sali obsługi petenta), która jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 18.00, dokonać wpłaty z wykorzystaniem karty płatniczej lub dokonać przelewu na rachunek bankowy podany poniżej:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Bank Spółdzielczy Krapkowice

Nr rachunku: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001