Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wydawanie licencji:

- na przewóz osób samochodem osobowym;

- na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

- w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji i Transportu

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, parter – sala obsługi petenta.

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – piątek od 7.30 – 18.00

Tel. 77 40 74 323, 77 40 74 336

mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

DOCBIP Druki Licencje.doc (97,00KB)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713).

Informacje:

Podjęcie i wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

- samochodem osobowym,

- pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

- wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.

Organem właściwym do udzielania, odmowy, zmiany lub cofnięcia licencji jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: "Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie" oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;
 2. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym;
 3. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 pkt 2 w/w ustawy. (Licencji udziela się przedsiębiorcy, jeżeli znajduje się on w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem
  w wysokości:

- 9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego osób,

- 5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego osób;

- 50.000 euro - w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy).

 1. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 w/w ustawy, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 w/w ustawy;
 2. wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;
 3. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

Opłaty:

Za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pobiera się opłatę, uwzględniając okres ważności licencji:

 

 1. od 2 lat  – 15 lat – 700 zł.
 2. powyżej 15 lat – 30 lat– 800 zł.
 3. powyżej 30 lat do 50 lat – 900 zł.

 

Za wydanie wypisów z licencji na każdy pojazd zgłoszony do wniosku opłatę powiększa się o 11 % opłaty jak za udzielenie licencji.

Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie licencji.

Za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za udzielenie licencji.

W innych przypadkach za wydanie wypisu z licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za udzielenie licencji.

Za wydanie wtórnika licencji w przypadku utraty licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie licencji.

Za wydanie wtórnika licencji  w przypadku utraty licencji na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty jak za udzielenie licencji.

Za wydanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy pobiera się opłatę, uwzględniając okres ważności licencji:

 1. od 2 lat  – 15 lat – 800 zł.
 2. powyżej 15 lat – 30 lat– 900 zł.
 3. powyżej 30 lat do 50 lat – 1 000 zł.

 

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Starostwa (parter, obok sali obsługi petenta), która jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 18.00, dokonać wpłaty z wykorzystaniem karty płatniczej lub dokonać przelewu na rachunek bankowy podany poniżej:

 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Bank Spółdzielczy Krapkowice

Nr rachunku: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001