Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Geolog Powiatowy

nowa podstrona, dodana 2008-07-09
 
 
Załącznik Nr 2 do Regulaminu
 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR
NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Geolog Powiatowy
 
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba – 2/5 etatu
 
1.        Wymagania niezbędne:
 
1)      Wykształcenie wyższe geologiczne,
2)      minimum 5 letni okres zatrudnienia, w tym łącznie, co najmniej 2 lata pracy na stanowiskach o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),
3)      obywatelstwo polskie,
4)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
7)      nieposzlakowana opinia.
 
2.        wymagania dodatkowe:
 
1)      umiejętność obsługi komputera;
2)      samodzielność w podejmowaniu decyzji
3)      komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność
4)      Znajomość podstawowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
5)      Znajomość przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze, Prawo wodne (w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych), Prawo ochrony środowiska (w zakresie dotyczącym obowiązywania ustawy, definicji i zasad ogólnych, informacji o środowisku oraz ochrony złóż kopalin i powierzchni ziemi), ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie ochrony środowiska, postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także przepisów wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze (w zakresie dotyczącym projektowania i dokumentowania prac geologicznych), do ustawy Prawo budowlane (w zakresie dotyczącym rozporządzenia sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych).
6)      umiejętność czytania dokumentacji technicznej tj. map sytuacyjno-wysokościowych, ewidencji gruntów, przekrojów oraz oznaczeń i symboli występujących w opracowaniach kartograficznych z zakres geologii i hydrogeologii.
7)      ogólna znajomość podstawowych technik wykonywania otworów badawczych geologiczno- inżynierskich dla potrzeb ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz otworów hydrogeologicznych w celu ujęcia i ustalenia zasobów wód podziemnych. Podstawowa znajomość zasad pobierania, przechowywania i likwidacji próbek geologicznych, zamykania horyzontów wodonośnych, filtrowania otworów, próbnych pompowań i obserwacji hydrogeologicznych oraz likwidacji otworów wiertniczych.
8)      znajomość procedur przeprowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia projektów prac geologicznych i przyjęcia dokumentacji geologicznych. Posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w przynajmniej jednej z kategorii, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji
 
3.        zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
Prowadzenie działań w sprawach dotyczących:
 
1.       projektowania i dokumentowania prac geologicznych w zakresie geologii inżynierskiej, na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz w zakresie hydrogeologii na potrzeby ustalania zasobów wód podziemnych, określania warunków hydrogeologicznych, w związku z projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne i projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, w sposób zapewniający ochronę wszystkich elementów środowiska, w szczególności:
1)        wydawanie decyzji zatwierdzającej projekty prac geologicznych,
2)        przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonania robót geologicznych oraz projektu prac geologicznych lub wydanie decyzji,
3)        wydawanie decyzji nakazujących wykonanie dodatkowych prac geologicznych, w szczególności badań, pomiarów oraz pobranie dodatkowych próbek,
4)        przyjęcie dokumentacji geologicznej bez zastrzeżeń oraz żądanie w drodze decyzji uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji, a także przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej,
5)        podejmowanie decyzji niezbędnych dla przestrzegania i stosowania ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w tym udzielanie koncesji, nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych, gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych (prowadzenie Powiatowego Archiwum Geologicznego),
6)        wydawanie decyzji nakazującej wstrzymanie działalności lub podjęcie określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu, w razie stwierdzenia wykonywania działalności bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych lub niezgodnie z zatwierdzonym projektem prac geologicznych.
2.       ochrony złóż kopalin pospolitych polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu poprzez eksploatację w sposób gospodarczo uzasadniony, przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny oraz sukcesywnego prowadzenia rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, w szczególności:
1)        udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych oraz wydawanie decyzji: o zmianie koncesji i przeniesieniu koncesji,
2)        wydawanie decyzji zobowiązującej przedsiębiorcę do wykonania obmiaru wyrobisk w innym terminie w przypadku zrzeczenia się koncesji, wyczerpania zasobów złoża, naruszenia przepisów o ochronie środowiska,
3)        wydawanie decyzji: określającej wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej, podwyższonej opłaty eksploatacyjnej w razie wydobywania kopaliny, prowadzenia działalności polegającej na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin, bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków.
3.      gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie, udostępnianie danych geologicznych.
4.      udział w przeprowadzonych postępowaniach ocen oddziaływania na środowisko, w tym opiniowanie i uzgadnianie przedsięwzięć w zakresie geologicznym;
5.      prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi oraz obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
6.       prowadzenie baz danych w zakresie dotyczącym wyników badań jakości ziemi i gleby oraz terenów podlegających obserwacji ze względu na zagrożenie ruchami mas ziemi;
7.      udział w przygotowywaniu pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
8.      przygotowywanie projektów decyzji w sprawie wydawania, wygaszania, cofnięcia i ograniczenia pozwoleń wodnoprawnych;
9.       przegląd ustaleń pozwoleń wodnoprawnych, a także kontrola realizacji tych pozwoleń.
  
4.                   wymagane dokumenty:
 
1)        list motywacyjny i życiorys – curriculum vitale;
2)       oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3)        kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia;
4)        kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
5)        inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
6)        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
7)        oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
8)        oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym;
9)        oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko Geologa Powiatowego” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia 24 lipca 2008r. do godziny. 14.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 24 lipca 2008r o godz. 15.00
            Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.
 
Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25 oraz na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 320 lub 326/7.
 
Z kandydatem może być zawarta umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na okres próbny oraz na czas określony. Umowa zostanie zawarta w trybie ustawy o pracownikach samorządowych.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Starosta Krapkowicki
Albert Macha
 Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2008-07-09