Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronnosci

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

STAROSTA KRAPKOWICKI

OGŁASZA NABÓR

NA  KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności

 

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1

Wymiar zatrudnienia:

1 osoba – pełny etat

 

1.        Wymagania niezbędne:

 

1)             Wykształcenie wyższe,

2)             minimum 5 letni okres zatrudnienia, w tym łącznie, co najmniej 2 lata pracy na stanowiskach o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

3)             obywatelstwo polskie,

4)             pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

5)             niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

6)             stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,

7)             poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do pracy w zakresie informacji niejawnych – min. „poufne”,

8)             nieposzlakowana opinia.

2.        wymagania dodatkowe:

1)              umiejętność obsługi komputera;

2)              samodzielność w podejmowaniu decyzji

3)              komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność

4)              znajomość przepisów prawnych z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności,

 

3.        zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.              Organizacja pracy i nadzór nad  prawidłowym funkcjonowaniem wydziału,

2.              opracowywanie i wysyłanie zbiorczych meldunków i raportów o sytuacji w powiecie, z uwzględnieniem prognozowanych zagrożeń,

3.              planowanie, aktualizacja planów i procedur w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony ludności oraz spraw obronnych,

4.              opracowywanie projektów, zarządzeń i wytycznych Starosty z zakresu obrony cywilnej oraz zarządzeń w zakresie reagowania kryzysowego i spraw obronnych,

5.              prowadzenie i nadzorowanie gospodarki materiałowej formacji OC  - powiatu i gmin,

6.              prowadzenie obsługi merytorycznej, organizacyjno – technicznej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

7.              obsługa kancelaryjno – biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności  Komisji.

 

4.        wymagane dokumenty:

1)             list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae;

2)             oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3)             kserokopia świadectw pracy;

4)             kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

5)             inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

6)             oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i

7)             oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

8)             oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym;

9)             oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji  godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

 

     

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia 23 lipca 2008r. do godziny. 14.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.

      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 23 lipca 2008r o godz. 15.00

            Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.

 

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25 oraz na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 320 lub 326/7.

 

Z kandydatem może być zawarta umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na okres próbny oraz na czas określony. Umowa zostanie zawarta w trybie ustawy o pracownikach samorządowych.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.

 

Starosta Krapkowicki

/-/ Albert Macha

 
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2008-07-03