Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku Gminy Walce o pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów

BS.6740.422.2013

Krapkowice, dnia 8 listopada 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości informację,
że w dniu 25.10.2013 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112, od poniedziałku do piątku
w godzinach urzędowania od 730 - do 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

         Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

z upoważnienia Starosty 

 Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji

Architektoniczno - Budowlanej