Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

STAROSTA KRAPKOWICKI

OGŁASZA NABÓR

NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Podinspektor w Wydziale Finansowym

 

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1

Wymiar zatrudnienia:

1 osoba – pełny etat

 

1.        Wymagania niezbędne:

1)             Wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku ekonomicznym i co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości lub działach pokrewnych;

2)             obywatelstwo polskie,

3)             pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4)             niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

5)             stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,

6)             nieposzlakowana opinia.

2.        wymagania dodatkowe:

1)              umiejętność obsługi komputera;

2)              znajomość przepisów prawnych w zakresie:

-       ustawy o finansach publicznych;

-       ustawy o rachunkowości

-       ustawy o samorządzie powiatowym

 

3.        zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)             opracowywanie projektu budżetu Starostwa;

2)             opracowywanie układu wykonawczego budżetu Starostwa;

3)             samodzielne prowadzenie obsługi księgowo – finansowej Starostwa;

4)             Kontrola formalno- rachunkowa dowodów księgowych, sporządzanie przelewów bądź dowodów wypłat do kasy,

5)             Kontrola poprawności dokonywanych w księgach rachunkowych zapisów zdarzeń w ujęciu chronologicznym i systematycznym,

6)             Kontrola nad:

-   prowadzeniem ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

-   prowadzeniem ewidencji umorzeń środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

-   rozliczaniem inwentaryzacji oraz wycena aktywów i pasywów,

 

4.        wymagane dokumenty:

1)             list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae;

2)             oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3)             kserokopia świadectw pracy;

4)             kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

5)             inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

6)             oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i

7)             oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

8)             oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym;

9)             oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji  godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

 

     

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia 6 maja 2008r. do godziny. 14.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.

      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 6 maja 2008r o godz. 15.00

            Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.

 

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25 oraz na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 320 lub 326/7.

 

Z kandydatem może być zawarta umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na okres próbny oraz na czas określony. Umowa zostanie zawarta w trybie ustawy o pracownikach samorządowych.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.

 

Starosta Krapkowicki

/-/Albert Macha

 
Podmiot udostępniający: Aneta Dróżdż
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2008-04-16