Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo jazdy oraz międzynarodowe prawo jazdy

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji i Transportu

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, parter – sala obsługi petenta.

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – piątek od 7.30 – 18.00

Tel. 77 40 74 323, 77 40 74 336

mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

PNGBIP prawo jazdy wniosek cz. 1.png (302,52KB)

PNGBIP prawo jazdy wniosek cz. 2.png (339,72KB)

(UWAGA ! Wniosek winien być dostarczony na jednej kartce wydrukowanej dwustronnie)

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 ze zmianami),
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami),
 3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zmianami),
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005 ze zmianami),
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia
  do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83),
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2013 r., poz. 617);
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 973),
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany prawa jazdy (Dz. U. Nr 69, poz. 640 ze zmianami).

Informacje:

Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.

         Kierujący może posiadać tylko jedno ważne krajowe prawo jazdy.

 

Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

1)     kategorii AM – motorowerem; czterokołowcem lekkim;

2)     kategorii A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg; motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW; pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

3)     kategorii A2 - motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla;  motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW; pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

4)     kategorii A – motocyklem; pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

5)     kategorii B1 – czterokołowcem; pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

6)     kategorii B - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla; zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej; zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o d.m.c. nieprzekraczającej 3,5 t  oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg (z zastrzeżeniem – zespołem pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t może kierować osoba, która zdała część praktyczna egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy); pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

7)     kategorii C1 - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu; zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej;          pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

8)     kategorii C - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu; zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej; pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

9)     kategorii D1 - autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m;             zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej;                pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

10)   kategorii D – autobusem; zespołem pojazdów złożonym z autobusu oraz z przyczepy lekkiej; pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

11)   kategorii T - ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym; zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami);      pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

12)   kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;

13)   kategorii C1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;

14)   kategorii D1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;

15)   kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E - zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;

16)   kategorii C+E i D - zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E.

 

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:

1)     kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;

2)     kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);

3)     kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą.

 

 Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania:

1)     tramwajem - jest pozwolenie na kierowanie tramwajem;

2)     rowerem i wózkiem rowerowym - jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T -
w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat;

3)     pojazdem zaprzęgowym - jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T -
w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

 

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

1)     14 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;

2)     16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;

3)     18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;

4)     20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;

5)     21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;

6)     21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E;

7)     24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:

a)  A - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

b)  D i D+E;

8)     21 lat - dla tramwaju;

9)     15 lat - dla pojazdu zaprzęgowego;

10)   10 lat - dla roweru;

11)   17 lat - dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę;

12)   13 lat - dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego;

13)   21 lat - dla kolejki turystycznej.

 

 

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi
w prawie jazdy kategorii:

1)     C i C+E wynosi 18 lat;

2)     D i D+E wynosi 21 lat.

 

Kierowca wykonujący przewóz drogowy powinien uzyskać wpis do prawa jazdy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego.

Wpis dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy, na pisemny wniosek kierowcy na podstawie przedłożonych kopii:

 • świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego;
 • orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego z bloków programowych, wydane osobie o której mowa art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym stanowi podstawę do uzyskania wpisu w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy spośród kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E.

Prawo jazdy w zakresie kategorii, której dotyczy wpis, wydaje się na okres 5 lat, liczony od daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia.

Za dokonanie wpisu pobiera się opłatę, jak za wymianę prawa jazdy.

 

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane za opłatą przez każdego starostę. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres
3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.

 

Opłaty:

Opłata za wydanie oraz wymianę prawa jazdy wynosi 100,00 zł. + 0,50 zł. opłata ewidencyjna CEPiK.

Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy wynosi 35,00 zł.

 

 

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Starostwa (parter, obok sali obsługi petenta), która jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 18.00, dokonać wpłaty z wykorzystaniem karty płatniczej lub dokonać przelewu na rachunek bankowy podany poniżej:

 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Bank Spółdzielczy Krapkowice

Nr rachunku: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001