Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestracja pojazdu

Miejsce załatwienia sprawy:
 
Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, parter - sala osbługi petenta.
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek od 7:30 – 18:00
tel. 77 40 74 321, 77 40 74 323, 77 40 74 336, 77 40 74 338, 77 40 74 339
mail:
 
Wzory wniosków: – do pobrania
 
 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami),
 2. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1162),
 3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatki akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zmianami),
 4. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392 ze zmianami),
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 ze zmianami),
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 ze zmianami),
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. Nr 189, poz. 1858 ze zmianami),
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (Dz. U. Nr 32, poz. 248 ze zmianami),
 9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 481),
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 ze zmianami),
 11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz. 421),
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 447).
 
Informacje:
 
Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę).
Rejestracji pojazdu, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, może dokonać starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki, na wniosek kierownika zakładu lub wydzielonej jednostki organizacyjnej upoważnionego przez właściciela.
Jeżeli pojazd stanowi współwłaśność - wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli.
Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udziela się na piśmie i dołącza do akt w oryginale.
Dokumenty dołaczone do wniosku winny być złożone w oryginale.
 
Rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie:
 1) dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, gdzie dowodem własności pojazdu jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności;
 2) karty pojazdu, jeżeli była wydana;
 3) świadectwa zgodności WE, świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem, świadectwa dopuszczenia jednostkowego albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli jest wymagane;
 4) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
 5) dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
 6) dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
 7) dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
 8) zaświadczenia wydanego przez właściwy organ potwierdzający:
a) uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub
b) brak obowiązku, o którym mowa w lit. a
- jeżeli sprowadzany pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy;
 9) dowodu wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy ( dotyczy samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych o d.m.c. do
3,5 t.).
 
W przypadku powtórnej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polski pojazdu sprowadzonego z zagranicy jego właściciel dołącza do wniosku o rejestrację dokumenty, o których mowa w pkt. 1,2,4 i 5.
 
Czsowej rejestracji pojazdu z urzędu można dokonać pomimo braku dołączonych do wniosku o rejestrację dokumentów wyszczególnionych w punktach 6, 7 oraz 8. Dokumenty te powinny być złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Dodatkowym wymogiem rejestracji warunkowej jest złożenie przez właściciela pojazdu oświadczenia, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastapi zmiana w zakresie własności pojazdu.
 
W przypadku gdy sprowadzany pojazd jest przedmiotem dostawy dokonanej przez podatnika podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dokonaniem pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenie:
 1) o którym mowa w pkt 8a może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez tego podatnika,
 2) o którym mowa w pkt 8b, może być zastąpione fakturą dokumentującą czynności, których podstawą opodatkowania jest marża, potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez tego podatnika
- pod warunkiem że odprzedaż pojazdów stanowi przedmiot działalności tego podatnika.
 
W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, o których mowa w pkt 7, może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu. Oświadczenie, jeżeli jest czytelnie podpisane może być również złożone na wystawionej fakturze.
 
W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w pkt 5, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.
 
Dodatkowe informacje:
 
W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić do rejestracji zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie.
 
W przypadku zagubienia, utraty, kradzieży lub zniszczenia zagranicznego dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z zagranicy dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego.
W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego zamiast wtórnika zagranicznego dowodu rejestracyjnego można przedłożyć zaświadczenie wydane przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji.
 
Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni Starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium RP tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.
 
Legalizacji tablic rejestracyjnych dokonuje z urzędu organ rejestrujący poprzez umieszczenie na nich w wyznaczonym miejscu znaku legalizacyjnego. Nie dotyczy to tablic wydanych przed dniem 1 lipca 1999 r. (czarnych).
 
Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów obowiązane są do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Właściciel pojazdu, przed odbiorem dowodu rejestracyjnego jest obowiązany przedłożyć dokument potwierdzający zawarcie umowy OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie. Jeżeli osoba nie okaże jednego z powyższych dokumentów to organ rejestrujący ma obowiązek powiadomić pisemnie o tym fakcie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
 
 
Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdów, zmianami zapisów w dowodzie rejestracyjnym oraz odbiorem zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego dokonuje osobiście właściciel / współwłaściciele pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela / współwłaścicieli, po przedłożeniu dowodu osobistego, a w razie jego braku - aktualnego zaświadczenia z ewidencji ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz dokumentu ze zdjęciem np. paszport, prawo jazdy.
 
W przypadku, gdy dowód własności pojazdu wystawiony jest na osobę fizyczna prowadzącą działalność gospodarcza lub osobę prawną, do rejestracji należy przedłożyć zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.
 
W przypadku złożenia wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego z powodu jego utraty właściciel pojazdu dołącza następujące dokumenty:
 • dowód osobisty - do wglądu,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzony przez stację kontroli pojazdów określający termin następnego badania technicznego pojazdu,
 • stosowne oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
 • aktualne ubezpieczenie pojazdu OC – do wglądu.
W przypadku złożenia wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego z powodu jego zniszczenie właściciel pojazdu dołącza następujące dokumenty:
 • dowód osobisty - do wglądu,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzony przez stację kontroli pojazdów, jeżeli termin następnego badania technicznego pojazdu nie jest możliwy do odczytania z dowodu rejestracyjnego,
 • aktualne ubezpieczenie pojazdu OC – do wglądu.
 
W przypadku złożenia wniosku o wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję właściciel pojazdu dołącza następujące dokumenty:
 • dowód osobisty – do wglądu,
 • postanowienie z Policji o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
 • dowód własności pojazdu, jeżeli pojazd został sprzedany, a nie został przerejestrowany na nowego właściciela,
 • aktualne ubezpieczenie pojazdu OC – do wglądu.
 
W przypadku złożenia wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego właściciel pojazdu dołącza następujące dokumenty:
 • dowód osobisty - do wglądu,
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,
 • aktualne ubezpieczenie pojazdu OC – do wglądu.
 
W przypadku złożenia wniosku o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdu
z powodu jej utraty lub zniszczenia właściciel pojazdu dołącza następujące dokumenty:
 • dowód osobisty – do wglądu,
 • dowód rejestracyjny,
 • stosowne oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną.
 
W przypadku złożenia wniosku o wpisanie w dowodzie rejestracyjnym odpowiednich
adnotacji – w związku z zawiadomieniem o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej
pojazd do zasilania gazem właściciel pojazdu dołącza następujące dokumenty:
 • dowód osobisty - do wglądu,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 •  wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
 • fakturę VAT albo rachunek za montaż instalacji gazowej.
 
W przypadku złożenia wniosku o wpisanie w dowodzie rejestracyjnym odpowiednich
adnotacji – w związku z zawiadomieniem o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy
właściciel pojazdu dołącza następujące dokumenty:
 • dowód osobisty - do wglądu,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • zaświadczenie o przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego pojazdu.
 
W przypadku złożenia zawiadomienia o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym
zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu właściciel pojazdu do wniosku o wymianę
dowodu rejestracyjnego dołącza następujące dokumenty:
 • dowód osobisty - do wglądu
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne celem ich sprawdzenia i legalizacji,
 • dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie,
 •  zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów,
 • aktualne ubezpieczenie pojazdu OC – do wglądu.
W przypadku złożenia wniosku o wymianę / wydanie tablic rejestracyjnych z powodu ich kradzieży właściciel pojazdu dołącza następujące dokumenty:
 • dowód osobisty - do wglądu,
 • dowód rejestracyjny,
 • zaświadczenia wydanego przez organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych,
 • oświadczenie o wydaniu tablic (tablicy) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, jeżeli właściciel chce zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu.
 
W przypadku złożenia wniosku o wymianę / wydanie tablic rejestracyjnych z powodu ich  zagubienia właściciel pojazdu dołącza następujące dokumenty:
 • dowód osobisty - do wglądu,
 • dowód rejestracyjny,
 • oświadczenie o zagubieniu tablic (tablicy) rejestracyjnych i ich okolicznościach,
 • oświadczenie o wydaniu tablic z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, jeżeli właściciel chce zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu.
 
W przypadku złożenia wniosku o wymianę / wydanie tablic rejestracyjnych z powodu ich   zniszczenia właściciel pojazdu dołącza następujące dokumenty:
 • dowód osobisty - do wglądu,
 • dowód rejestracyjny,
 • zniszczone tablice rejestracyjne,
 • oświadczenie o wydaniu tablic z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, jeżeli właściciel chce zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu.
 
W przypadku pierwszej rejestracji pojazdu zabytkowego właściciel pojazdu do wniosku
o rejestrację pojazdu dołącza następujące dokumenty:
 • dowód osobisty - do wglądu,
 • akt własności pojazdu,
 • dowód rejestracyjny pojazdu lub oświadczenie o jego zagubieniu,
 • tablice (tablicę) rejestracyjne lub oświadczenie o ich zagubieniu,
 • uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdów do inwentarza muzealiów,
 • zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności
  z warunkami technicznymi oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.
 
W przypadku pierwszej rejestracji pojazdu wyrejestrowanego, mający co najmniej 25 lat, uznanego za unikatowy właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację dołącza następujące dokumenty:
 • opinię rzeczoznawcy samochodowego, który uznał pojazd za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
W przypadku rejestracji pojazdu marki SAM właściciel pojazdu do wniosku o czasową rejestrację dołącza następujące dokumenty:
oświadczenie, że jest się właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu oraz dopuszczenie jednostkowe pojazdu.
 

W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu właściciel pojazdu do zawiadomienia dołącza

następujące dokumenty:
 • dowód osobisty – do wglądu ,
 • kopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu.
 
Opłaty:
 
Opłaty za wydanie dokumentów komunikacyjnych wynoszą:
      1) dowód rejestracyjny - 54,00 zł;
      2) komplet nalepek legalizacyjnych na tablice i dowód rejestracyjny - 12,50 zł;
      3) nalepka kontrolna na szybę pojazdu - 18,50 zł;
       4) komplet znaków legalizacyjnych na tablice tymczasowe – 12,50 zł;
       5) pozwolenie czasowe:
    a) w przypadku złożenia wniosku o rejestrację pojazdu - 13,50 zł,
    b) w przypadku złożenia wniosku o czasową rejestrację pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu z kraju, przejazdu pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP oraz przejazdu celem dokonania przeglądu technicznego - 18,50 zł,
    c) do wielokrotnego stosowania - w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy Prawo o ruchu drogowym na wniosek producenta pojazdu oraz w przypadku,
o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym - 363,00 zł.
 
Za wydanie pozwolenia czasowego, na wniosek właściciela pojazdu, w przypadku wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego z powodu: zniszczenia, utraty, braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego pobiera opłatę w wysokości 18,50 zł.
 
Opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych wynoszą:
 1) tablice samochodowe - 80,00 zł;
 2) tablice motocyklowe - 40,00 zł;
 3) tablice motorowerowe - 30,00 zł;
 4) tablice indywidualne - 1.000,00 zł;
 5) zabytkowe tablice samochodowe - 100,00 zł;
 6) zabytkowe tablice motocyklowych - 50,00 zł.
 Za wydanie jednej tablicy rejestracyjnej, organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 50 % opłaty.
 
Opłata za wydanie karty pojazdu oraz wtórnika karty pojazdu wynosi 75,00 zł.
 
Opłata ewidencyjna wynosi:
za wydanie:
1) dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł,
2) pozwolenia czasowego - 0,50 zł,
3) zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych - 0,50 zł,
4) nalepki kontrolnej - 0,50 zł,
5) karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym - 0,50 zł,
6) dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem - 0,50 zł.
 
 
Opłatę można uiścić gotówką w kasie Starostwa (parter, obok sali obslugi petenta), która jest czynna od poniedziałku do piatku w godz. 7.30 - 18.00, dokonać wpłaty z wykorzystaniem karty płatniczej lub dokonać przelewu na rachunek bankowy podany poniżej:
 
 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Bank Spółdzielczy Krapkowice
Nr rachunku: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001

 
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Woźnica
Data wytworzenia: 2011.06.02