Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy Referenta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

STAROSTA KRAPKOWICKI

OGŁASZA NABÓR

NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Młodszy referent

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

 

Nazwa i adres jednostki,

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1

Miejsce wykonywania pracy

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 21

Wymiar zatrudnienia:

1 osoba – pełny etat

I. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:

1.              wykształcenie średnie geodezyjne

2.              obywatelstwo polskie,

3.              pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4.              niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

5.              stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,

6.              nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1)       dobra znajomość obsługi komputera.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym (w szczególności):

1.               przygotowywanie dokumentów geodezyjno-kartograficznych do obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych;

2.               przygotowywanie map oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego przeznaczonych do sprzedaży;

3.               sporządzanie reprodukcji map i dokumentów związanych ze sprzedażą oraz ze zgłaszaniem prac geodezyjnych;

4.               archiwizowanie dokumentów wpływających do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

5.               prowadzenie innych spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

6.               obsługa techniczna Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych;

7.               rzetelne i obiektywne wykonywanie przydzielonych zadań wraz z przygotowywaniem projektów pism i dokumentów

IV. Wymagane dokumenty:

1.              list motywacyjny i życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej  i przebiegiem nauki,

2.              kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3.              kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4.              kopie świadectw pracy (lub zaświadczeń z obecnego miejsca pracy) dokumentujących staż pracy,

5.              oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych,

6.              oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7.              oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym – młodszego referenta;

8.              oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków;

9.              oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)”.

10.           inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Z kandydatem może być zawarta umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na okres próbny oraz na czas określony. Umowa zostanie zawarta w trybie ustawy o pracownikach samorządowych.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na stanowisku młodszego referenta.

V. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach
z napisem:
"Nabór na stanowisko młodszego referenta Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej" osobiście w Wydziale Organizacyjnym (pokój Nr 25 i 26) lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, (pokój Nr 38) w terminie do dnia                 24 września 2007r. do godziny. 15.00 . Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

        Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
25 września 2007r. o godz. 9.00. Informacja z otwarcia ofert około godziny 11.00.

                Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25, 26 oraz na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0 77 44 66 877 lub 40 74 326. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.

 

 

Starosta Krapkowicki

Albert Macha

 

informację wytworzył(a): Aneta Dróżdż
za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
data wytworzenia: 06.09.2007