Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Zarząd Powiatu Krapkowickiego

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach,

47-300 Krapkowice, ul. Zamkowa 5

 

 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień nauczyciela mianowanego
lub dyplomowanego, które spełniają następujące wymagania:

 

 1. ukończyły studia magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
 2. ukończyły studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskały co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
 5. spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. nie były karane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
  a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa
  w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
  (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), oraz nie toczą się przeciwko nim postępowania dyscyplinarne;
 7. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. nie toczą się przeciwko nim postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 9. nie były karane zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r.
  poz. 168).

 

 

2. Do konkursu mogą przystąpić również osoby nie będące nauczycielami, które spełniają następujące wymagania:

 

 1. posiadają obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
  o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. ukończyły studia magisterskie;
 3. posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z praw publicznych;
 5. nie toczą się przeciwko nim postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 6. spełniają wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 7 i 9 niniejszego ogłoszenia.

 

3. Oferty osób przystępujących do konkursów powinny zawierać: 

 

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego
  lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację
  o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej -  
  w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy
  na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
  w pkt 3;
 5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
  z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku kierowniczym;
 7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);
 10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
  z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.);
 11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
  poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela
  i nauczyciela akademickiego;
 14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
  Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

      „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
w Krapkowicach”
, w terminie do dnia 15 maja 2013 r., w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Maciej Sonik

Starosta Krapkowicki