Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

BS.6341.7.2013                                                                                Krapkowice, dn. 4 kwietnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz  127
ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że została wydana decyzja w dniu 3 kwietnia 2013 r., znak BS.6341.7.2013 w sprawie udzielenia Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu pozwolenia wodnoprawnegona szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Obrowiec.

Treść ww. decyzji stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia oraz jest dostępnaw Wydziale Budownictwa i Środowiska Starostwa powiatowego w Krapkowicach,ul. Kilińskiego 1 pokój 112, I piętro, w godzinach urzędowania Starostwa.

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od wyżej wymienionej decyzji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.       

Informuję, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wraz z załącznikiem decyzją Starosty Krapkowickiego znak BS.6341.7.2013, podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń (w dniu otrzymania)w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Obrowiec oraz 
w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach – www.bip.powiatkrapkowicki.pl. 

                                                                                  Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                 Katarzyna Gondek - Jaśkowska