Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo miejscowe - kadencja 2002 - 2006

 

 

KADENCJA

2002-2006

NR UCHWAŁY

DATA

TEMAT

2002

 

 

 

 

II/10/2002

28.11.2002 r.

ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie

 

II/12/2002

28.11.2002 r.

zmiany statutu Powiatu Krapkowickiego

2003      

 

VII/31/2003

20.03.2003 r.

Uchwalenie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2003 rok

 

IX/49/2003

26.06.2003 r.

trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych, działającym na terenie powiatu krapkowickiego

 

IX/51/2003

26.06.2003 r.

Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze

 

XII/72/2003

18.12.2003 r.

zawarcia umowy z Województwem Opolskim, dotyczącej organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli

2004

 

 

 

 

XIII/75/2004

07.01.2004 r.

zatwierdzenia planu Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004

 

XIV/83/2004

26.02.2004 r.

ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Krapkowickim

 

XIV/85/2004

26.02.2004 r.

ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,bdla dróg powiatowych na terenie Powiatu Krapkowickiego.

 

XV/88/2004

29.04.2004 r.

rozpatrzenia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu za 2003 r. oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego

 

XVII/99/2004

 

01.07.2004 r.

określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych nieokreślonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz.873 ze zm.), sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 

XVIII/118/2004

23.09.2004 r.

Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Krapkowickiego

 

XVIII/119/2004

23.09.2004 r.

Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów z terenu Powiatu Krapkowickiego

 

XVIII/120/2004

23.09.2004 r.

zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania od realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 

XIX/123/2004

04.11.2004 r.

zatwierdzenia projektu Planu Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005

  XX/134/2004 16.12.2004 r. Uchwalenie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok

 

XX/137/2004

16.12.2004 r.

ustalenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość

2005

 

 

 

 

XXV/159/2005

07.07.2005 r.

organizacji i zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz
w mieszkaniu chronionym

 

XXV/161/2005

07.07.2005 r.

Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Krapkowickiego

 

XXV/162/2005

07.07.2005 r.

Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów z terenu Powiatu Krapkowickiego

 

XXIX/180/2005

20.10.2005 r.

ustalania najniższego wynagrodzenia i akceptacji wartości jednego punktu dla jednostek organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego

  XXXI/193/2005 28.12.2005 r. Uchwalenie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2006 rok

 

XXXI/195/2005

28.12.2005 r.

ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

2006      

 

XXXII/205/2006

09.02.2006 r.

zmiany uchwały Nr IX/49/2003 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu krapkowickiego niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych, działającym na terenie powiatu krapkowickiego

 

XXXII/209/2006

09.02.2006 r.

zmiany uchwały Nr XXXI/195/2005 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia
28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 

XXXIV/221/2006

28.04.2006 r.

ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Krapkowicki

 

XXXIV/222/2006

28.04.2006 r.

Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Krapkowickiego (2005/2006)

 

XXXVII/234/2006

24.08.2006 r.

określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 

XXXVII/235/2006

24.08.2006 r.

zmiany uchwały Nr XVII/99/2004 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych nieokreślonych w ustawie  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz.873 ze zm.), sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 

XXXVII/241/2006

24.08.2006 r.

Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Krapkowickiego (2006/2007)

 

XXXVIII/246/2006

26.10.2006 r.

ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 

XXXVIII/247/2006

26.10.2006 r.

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków